معرفی

مشخصات فردی

پروین گودرزی

نام - نام خانوادگی : پروین   گودرزی

پست الکترونیکی : p_goodarzi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مدیریت بازرگانی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : الزهرا

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت بازرکانی گرایش مالی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : تهران

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مدیریت بازرگانی

محل خدمت : دانشکده مدیریت

مرتبه علمی : مربی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1369-11-01

پروین گودرزی
پروین گودرزی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت
مرتبه علمی :
    مربی
^